4 grudnia w Warszawie odbył się pokaz mody Ewy i Piotra Krajewskich w ramach wydarzenia artystycznego pod nazwą Art Live Fashion Krajewscy.
Osoby znające projektantów wiedzą, że nie są sztampowi. Nie wszystkie portale i celebryci im sprzyjają a projektanci nie wysilają się, aby każdy ich kochał – i też chyba nie o to chodzi. Sztuka ma być kontrowersyjna, zapadać w pamięć i sprawiać ludziom przyjemność –  to właśnie było widać po gospodarzach imprezy i gościach. Podczas imprezy nie było czuć tak częstej na innych salonach nadętej atmosfery a organizacja i poszczególne elementy dawały poczucie bliskiej nam codziennej normalności. Nie bałbym i nie wstydził zaproponować kolekcji Krajewskich własnej dziewczynie, mamie, czy babci. Przełamywanie barier kulturowych pomiędzy pokoleniami to największa zasługa ich kolekcji i tego pokazu. Oczywiście zawsze można mieć inne zdanie, bo tak samo jak piękno tak i moda jest bardzo subiektywna. Dla jednych coś może być normalne i piękne a dla innych “trącać kiczem i taniością” (cytat z portalu kozaczek.pl).

Pro­jek­tanci zapre­zen­to­wali 18 zwiew­nych kre­acji na sezon wiosna/lato 2014, które w oczy­wi­sty spo­sób wyra­żały ich arty­styczne pasje i spoj­rze­nie na modę. Z ory­gi­nal­nymi suk­niami ide­al­nie współ­grała biżu­te­ria autor­stwa Bitru Fariel Design/ Nata­lia Strze­lecka, oraz spe­cjal­nie na ten pokaz przy­go­to­wana kolek­cja butów pol­skiej marki obuw­ni­czej Nessi, w tym jeden model męskich ofi­ce­rek dla projektanta.

Kra­jew­scy nie byliby sobą, gdyby w ory­gi­nalny spo­sób nie zaaran­żo­wali    prze­strzeni arty­stycz­nej pokazu: całemu wyda­rze­niu towa­rzy­szył swo­isty jam ses­sion   w wyko­na­niu   wybit­nego kom­po­zy­tora mul­tiin­stru­men­ta­li­sty Filipa Siejkę i sak­so­fo­ni­stę Toma­sza Busław­skiego w muzycz­nej sym­bio­zie    ze zna­ko­mi­tymi   DJ Timo i Dicca.  Arty­styczny sma­czek wnio­sła też Larysa, uczest­niczka X Fac­tor w reper­tu­arze Tiny Turner.

Wyda­rze­nie zwień­czyła swo­ista mani­fe­sta­cja pro­jek­tan­tów, któ­rzy na zakoń­cze­nie pokazu wje­chali na scenę Mer­ce­de­sem –Benz SLS AMG, wysty­li­zo­wani    prze­wrot­nie na ikony świa­to­wej mody Karla Lager­felda i Anne Win­tour, wyra­żona pre­zen­ta­cją ban­neru z napi­sem STOP  FAKING – stop podróbkom.

Zobacz również – Kontrowersja i poruszenie — relacja z Art Live Fashion Krajewscy oraz Mikołajkowe wspomnienia gwiazd “Art Live Fashion Krajewscy” (wideo).


Nie ma więcej wpisów