Czy międzynarodowa produkcja będzie sukcesem?

Premiera filmu odbyła się na Festiwalu w Toronto, a do polskich kin trafi 5 grudnia. W obsadzie znalazła się grupa znakomitych aktorów min. Agata Buzek, Weronika Rosati, Agnieszka Grochowska, Janusz Chabior, Stanisława Celińska oraz Jacek Poniedziałek.  Muzykę do filmu skomponował Wojciech Kilar, dla którego był to ostatni projekt przed śmiercią ( zm. grudzień 2013).

Ten pro­jekt był trud­ny w dwój­na­sób. Film au­tor­ski, który jest z za­ło­że­nia po­waż­ną roz­mo­wą z wy­ma­ga­ją­cym wi­dzem, a nie ko­mer­cyj­ną pro­duk­cją, nigdy nie jest ła­twym przed­się­wzię­ciem dla pro­du­cen­ta. Poza tym, by­li­śmy roz­pię­ci po­mię­dzy trze­ma kra­ja­mi. Zmon­to­wa­nie trzech prze­strze­ni, które po­zwo­li­ło nam ten film na­krę­cić mię­dzy Wło­cha­mi, Pol­ską i Rosją to trud­ność trzy­krot­nie więk­sza, niż zro­bie­nie filmu w jed­nym kraju. – mówił Zanussi

Film w Toronto cieszył się wspaniałym odbiorem, a dziennikarze okrzyknęli Agnieszkę Grochowską polską Juliett Binoche. Pozostaje trzymać kciuki i czekać na polską premierę!

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=LiDS2KKLy6Q]
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=rkzHvk6Z3PI]

 

 


Nie ma więcej wpisów