Anna Przy­byl­ska nie żyje. Ak­tor­ka prze­gra­ła walkę z ra­kiem w wieku 35 lat. Za­pa­mię­ta­my ją m.​in. z pro­duk­cji ta­kich jak “Zło­to­pol­scy”, “Da­le­ko od noszy”, “Sęp”, “Bok­ser” i “Bilet na księ­życ”. Gdzie jesz­cze mo­gli­śmy po­dzi­wiać jej ta­lent? Wspo­mi­na­my naj­waż­niej­sze role Anny Przy­byl­skiej.

Anna Przy­byl­ska była jedną z naj­pięk­niej­szych i naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nych pol­skich ak­to­rek. Więk­szość wi­dzów ko­ja­rzy ją z se­ria­lu “Zło­to­pol­scy”, w któ­rym przez trzy­na­ście lat (1997-2010) wcie­la­ła się w młodą sier­żant po­li­cji Ma­ryl­kę Bakę.

Jej de­biut fa­bu­lar­ny przy­pa­da rów­nież na rok 1997, kiedy to wy­gra­ła ca­sting do roli po­nęt­nej Sucz­ki w “Ciem­nej stro­nie Wenus” Ra­do­sła­wa Pi­wo­war­skie­go. W roku 1999 za­gra­ła Julię w se­ria­lu “Lot 001”, a na­stęp­nie, w roku 2000, po­ja­wi­ła się u Bo­gu­sła­wa Lindy w “Se­zo­nie na lesz­cza”.

W roku 2002 ak­tor­ka po­ja­wi­ła się w nie­wiel­kiej roli u Marka Ko­ter­skie­go w “Dniu świra”, a zaraz potem w “Ka­rie­rze Ni­ko­sia Dyzmy” Jacka Brom­skie­go. W tym samym roku wy­stą­pi­ła także w ko­me­dii “Rób swoje, ry­zy­ko jest twoje”.

Rów­no­le­gle do “Złot­pol­skich” Anna Przy­byl­ska za­an­ga­żo­wa­ła się także do ko­lej­ne­go se­ria­lu ko­me­dio­we­go “Da­le­ko od noszy”, w któ­rym wy­stę­po­wa­ła w la­tach 2003-2010. Rów­nież w roku 2003 ak­tor­ka po­ja­wi­ła się w jed­nym z od­cin­ków cyklu “Świę­ta pol­skie” w re­ży­se­rii Ja­nu­sza Mor­gen­ster­na. Na­stęp­nie Przy­byl­ską można było oglą­dać w ko­me­dii “RH+” w re­ży­se­rii Ja­ro­sła­wa Ża­moj­dy.

W roku 2007 na pol­skie ekra­ny we­szła ko­lej­na ko­me­dia z udzia­łem Anny Przy­byl­skiej – “Ryś” w re­ży­se­rii Sta­ni­sła­wa Tyma, na­wią­zu­ją­ca kon­wen­cją oraz fa­bu­łą do kul­to­we­go “Misia” Sta­ni­sła­wa Barei. Rok póź­niej Przy­byl­ska po­ja­wi­ła się w ko­pro­duk­cji pol­sko-fran­cu­skiej “Li­mo­usi­ne”, kilku od­cin­kach se­ria­lu “39 i pół” (2009) oraz w ko­me­dii “At the Zoo” (2009.

Rok 2009 był dla ak­tor­ki bar­dzo pra­co­wi­ty, bo­wiem oprócz wy­mie­nio­nych po­zy­cji, na ekra­ny we­szła rów­nież ko­me­dia “Złoty śro­dek” Olafa Lu­ba­szen­ki ze zna­czą­cą, bo po­dwój­ną rolą Anny Przy­byl­skiej. W roku 2010 pre­mie­rę miał od­waż­ny se­rial oby­cza­jo­wy, skie­ro­wa­ny do współ­cze­snych ko­biet “Klub Sza­lo­nych Dzie­wic”, któ­re­go pro­duk­cja, mimo gwiaz­dor­skiej ob­sa­dy, za­koń­czy­ła się wraz z pierw­szym se­zo­nem. Przy­byl­ska gra w nim pewną sie­bie, nie­za­leż­ną Słom­kę, która pró­bu­je sobie po­ra­dzić z trud­ny­mi do­świad­cze­nia­mi z prze­szło­ści.

W roku 2010 Anna Przy­byl­ska wy­stą­pi­ła w in­spi­ro­wa­nym ży­ciem Prze­my­sła­wa Sa­le­ty i jego walką o życie córki fil­mie “Bok­ser”. Ostat­nim fil­mem w jej fil­mo­gra­fii jest “Bilet na Księ­życ” z 2013 roku w re­ży­se­rii Jacka Brom­skie­go.


Nie ma więcej wpisów